torsdag 14. november 2013

Solund- Juridisk ansvar for frivillige organisasjoner

Denne uken tilbrakte vi på Litle Færøy, i Solund kommune, som ligger ytters i Sognefjorden. Grunnkurs i havkajakk og bruk av gamle bruksbåter var hovedaktivitetene denne uken. I dette innlegget retter jeg fokuset mot det juridiske ansvaret forfrivillige organisasjoner, som for eksempel kan være en kajaklubb.
Som en arrangør for ulike aktiviteter må burde man være forberedt på at ulike skader og hendelser kan skje. I den følgene oppgaven vil jeg først gjøre rede for hva en frivillig organisasjon er versus en kommersiell virksomhet, før det videre vil bli kort beskrevet hva som karakteriseres som en risikofylt forbrukertjeneste med en risikoanalyse. Hva som betegnes som subjektivt- og objektivt ansvar og hva som er arrangørens plikter vil være det neste jeg kommer inn på før det hele avsluttes med en avslutning.
 Hva er en frivillig organisasjon kontra en kommersiell virksomhet?
En frivillig organisasjon bygger på et frivillig grunnlag hvor de som arrangerer aktiviteten arbeider på en frivillig og ulønnet bakgrunn. De som arbeider får altså ingen fortjeneste på tjenesten de yter. Eksempler på frivillige organisasjoner er speideren og klareklubber. Mens en kommersiell virksomhet er derimot en aktivitetsyter hvor aktivitetslederne og virksomheten får betalt for den aktiviteten de tilbyr. Eksempel på en kommersiell virksomhet kan være Sjoa rafting.
Hvis man skal ha med seg en gruppe på tur hvor det er mulighet for en eller flere risikofylte aktiviteter er man underlagt Lov om produktkontroll. Denne loven gjelder for alle virksomheter som tilbyr ulike forbrukertjenester i Norge. Produktkontrollen går ut på å vise aktsomhet og gjøre tiltak for å ivareta brukerens helse og sikkerhet. Frivillige virksomheter må også, etter en juridisk utredning gjort på oppdrag av Norges klatreforbund, forholde seg til denne produktkontrollen. Dette gjelder også løsere organiserte tilbud som klatre- og bresamlinger, øvelser og fellesturer (Jensen, 2009).  De frivillige organisasjonene har altså på samme måte som en kommersiell virksomhet plikt til vurdere og å analysere risikoaspektet ved aktivitetene de tilbyr.

Hva karakteriseres som risikofylte forbrukertjenester?
En risikofylt forbrukertjeneste karakteriseres som en aktivitet hvor ett eller flere elementer i tilbudet som tilbys innebærer høy grad av risiko. Ved for eksempel rafting vil risikoen, utenom de personlige faktorene, være været, temperaturen, vannføring, bunnforhold, fallhøyde, personlig verneutstyr og annet sikringsutstyr (DSB, 2007). 
Tilbyderen av forbrukertjenesten må tilpasse opplegget etter hvem som skal delta. I en forbrukertjeneste hvor det er høy risikofaktor vil det være nødvendig at arrangøren har en aktivitetsstil hvor lederne/instruktørene har høy kompetanse slik at ulykker kan unngås. Dette vil være enda viktigere hvis deltagerne har varierende eller liten erfaring med aktiviteten. Arrangeres det derimot en samling for erfarne klatrere vil kompetansen være så stor hos deltagerne at kravet til risikovurdering av situasjonen til arrangørene kan være på omtrent samme nivå som for deltagerne.

Risikoanalyse 
Bilde: Tor Arne Haurgen
Som tilbyder av ulike forbrukertjenester må man kjenne til de ulike risikofaktorene ved alle delene av tjenesten. For å kunne gjøre seg kjent med alle de ulike risikofaktorene ved tjenesten vil en analyse av hele aktiviteten og alle hendelsene som kan oppstå i de ulike delene være viktig å gjennomføre. En måte å gjennomføre en risikoanalyse på kan være å for eksempel dele en klatretur opp i 5 deler; anmarsj, klatring, toppen, nedstigning og retur. Ved å notere ned alle de tenkelige hendelsene og gjøre tiltak ved de ulike delene kan man både være klar over hva som kan skje samtidig som at man kan handle underveis på en slik måte at det er liten sannsynlighet for at hendelsene vil oppstå. 
Subjektivt og objektivt erstatningsansvar
I følge Jensen (2001) kan ansvarsforholdene ved arrangerte turer med mulig risikofylt aktivitet seles inn i to hovedgrupper; subjektivt og objektivt ansvar.
Subjektivt ansvar      
I det subjektive ansvaret må skadevolderen kunne bebreides for sin handlemåte. Med andre ord; han eller hun må ha opptrådt uaktsomt, uforsvarlig og ha handlet på en måte som gjør at vedkommende kan stilles til ansvar for hendelsen (Jensen, 2001). Hvis for eksempel man er på et klatrefelt og man ikke er oppmerksom, sikrer turkameraten, gir uforsvarlig instruksjon under klatrekurs, ikke følger et riktig sikkerhetsopplegg og så videre, vil man kunne bli stilt til ansvar på en subjektiv grunnlag. Aktivitetslederen har altså direkte eller indirekte handlet på en slik måte at skaden kan ha oppstått og kan dermed klandres for å være skadevolder. 
Objektivt ansvar
Ulikt fra det subjektive ansvaret er det objektive erstatningsansvaret ulovfestet og basert på en rettspraksis. Ut i fra dette kan det ikke stilles presise og enkle vilkår som fastsetter ansvarets rekkevidde. Men for å danne seg en grei forståelse av hva som inngår i det objektive ansvaret kan man tenke seg uforutsette hendelser med for eksempel utstyret. Hvis man på forhånd har vært meget oppmerksom og fulgt alle sikkerhetsrutiner som burde følges og det fortsatt skjer en teknisk svikt som for kan være en fabrikasjonsfeil på utstyret vil det mest sannsynlig gå under kategorien objektivt ansvarsgrunnlag. Hadde man derimot vært klar over at skaden kunne ha skjedd på et erfaringsgrunnlag stilles erstatningsgrunnlaget annerledes.
Forskjellen mellom subjektivt og objektivt ansvar i for eksempel en klatresammenheng vil være:
-       Det subjektive ansvaret vil falle på en person dersom man ikke har sjekket tauverket og vedlikehold bolter og annet utstyr etter sikkerhetsmessige rutiner.
-       Det objektive ansvaret vil være hendelser som ikke er menneskestyrt, som bland annet fabrikkfeil på klatresele, slynger og tau.
Etter norsk rett gjelder et objektivt produktansvar som reguleres i produktansvarsloven. I § 2- 1 første ledd i denne loven gjelder produsentens plikter følgende:
”å erstatte skade som hans produkter volder og som skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente (heretter kalt sikkerhetsmangel). Ved vurderingen av den sikkerhet som kunne ventes, tas hensyn til alle forhold som har sammenheng med produktet, dets presentasjon, markedsføring og påregnelig bruk.”
                                                                                            (Jensen, 2001:10)
Ut i fra denne loven kan man altså forstå at produsenten av utstyret kan stilles erstatningsansvarlig dersom utstyret ikke utfyller de sikkerhetskriterier som allmennheten kunne forvente ut i fra et produkts presentasjon, markedsføring og påtenkt bruk.

Arrangørens plikter

Uavhengig om tjenesten som tilbys blir arrangert gjennom en frivillig organisasjon eller en kommersiell virksomhet viser Jensen (2009)til fire plikter arrangøren må oppfylle:

Bilde: www.umb.no/jus
Opplysningsplikt: Deltagerne skal få en tilstrekkelig informasjon slik at de selv kan vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette får klart frem uten slik informasjon. De som skal delta på aktiviteten må med andre ord få en så god innføring i hva tilbudet går ut på, hvilke risikoer som kan forekomme, hva som er arrangørens og deltagerens ansvar, samt hva som kreves av de ulike aktørene og deltagerne. For å få en klarhet på de innlysende farene, kan det være greit å ha snakket kjapt om dette på forhånd, slik at man unngår å oppleve unødige farlige situasjoner. Et eksempel kan være at man informerer om at det ikke er lurt å gå for nærme en bresprekk uten sikring i tilfelle man faller ned. For mange kan dette være temmelig innlysende, men det kan allikevel være grei å informere om det.
Aktsomhetsplikt 
Denne plikten omfatter at man skal gjøre de nødvendige tiltak for å unngå skade. For eksempel ved å rigge til et gelendertau hvis man skal passere et smalt parti med bratte sider på et klatrefelt.
 Kunnskapsplikt 
Aktivitetstilbyderen og arrangøren skal ha tilstrekkelig kunnskap forbundet med ulike risikoaspektet tilknyttet den aktiviteten de tilbyr. I tillegg må kompetansen og erfaringen ha et slikt grunnlag at tjenesten kan ytes på en forsvarlig måte. Alle lederne og instruktørene må ha tilfredsstillende, og helst dokumentert, kompetanse om aktiviteten. Det er opp til arrangøren å avgjøre hva som regnes som tilstrekkelig kunnskap, kompetanse og erfaring for å kunne lede den risikofylte aktiviteten.
Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak
Arrangøren må gjennomføre en risikoanalyse og systematisk vurdering rundt ulike helseskader som kan oppstå eller forekomme under aktiviteten. Risikoanalysen burde inneholde alle mulige tenkelige hendelser som kan oppstå, og vite hvordan man handler i de ulike situasjonene. Det kan være lurt å gå gjennom denne listen med deltagerne på forhånd slik at de er klar over ulike hendelser som kan oppstå. På denne måten vil de kanskje være mer oppmerksom underveis og vite hvordan de skal handle hvis en situasjon oppstår.
Både frivillige organisasjoner og kommersielle tilbydere av risikofylte aktiviteter kan stilles til ansvar for uhell, ulykker og andre uønskede hendelser som kan oppstå under aktiviteten på både subjektivt og objektivt grunnlag. Det er sannsynlig at kravet om erstatningsplikt er noe høyere for en frivillig organisasjon enn for en kommersiell tilbyder, men begge parter må forholde seg til blant annet Lov om produktkontroll.
Ledere for, og arrangører av, risikofylte aktiviteter må ha tilstrekkelig kompetanse innen det aktuelle aktivitetsområdet de skal ha med seg deltagere på. Det bør også foreligge gode kontrollsystemer og rutiner, risikoanalyser, for de ulike aktivitetene som blir utøvd. På denne måten blir både arrangøren og lederen, men også deltageren klar over de ulike risikomomentene som finnes rundt den aktuelle aktiviteten. Ved å gjøre en slik analyse på forhånd kan man unngå unødige hendelser og skader.

  Kilder:
-       Direktoratet for samfunnssikkerhet og berdedskap (2007). Temaveiledning og risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester. Tilgjengelig:
-       Jensen, P. (2001). Klatring og erstatningsansvar. Norges klatreforbund. Tilgjengelig:
-       Jensen, P. (2009). Notat til Norges Klatreforbud fra Steenstrup Stordrange DA
Bilde av Tor Arne Haugen: http://kortreist.fjordingen.no/forside/article20132.ece 
Bilde: www.umb.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar